Annonce- og abonnementsvilkår | Franchisehub

Annonce- og abonnementsvilkår

Annonce- og abonnementsvilkår

Annonce- og abonnements tiltrædelse
ChainIndex indgår kun aftaler med erhvervskunder. Annonce- og abonnementsvilkårene (herefter benævnt ”Vilkårene”) tiltrædes ved at afkrydse feltet: ”Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” på bestillingsformularen og de gælder mellem Chainindex ApS, CVR-nummer 40516727, (herefter benævnt Chainindex”) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter benævnt ”Kunden”).

På Kundens vegne kan annonce-, marketing- og reklamebureauer også tiltræde Vilkårene, idet de herved indestår for, at de råder over fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden informeres behørigt om Vilkårene.

Annonce- og abonnentsaftalens varighed og fakturering
Annonce- og abonnementsaftalen (herefter benævnt ”Aftalen”) træder i kraft ved bestilling og tegnes for en angiven periode ad gangen med ophør som beskrevet nedenfor. 

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af en aftaleperiode. Herefter faktureres kvartalsvis forud. 

Annonce- og abonnentsaftalens omfang og anvendelse
Annonce- og abonnementsaftalen giver ret til at anvende annoncemodulet og valgte tillægsmoduler (herefter benævnt ”Systemet”) i henhold til de betingelser, der fremgår på de enkelte områder.

I Modulerne findes en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler.

Aftalen gælder for den juridiske enhed, der har oprettet annoncen(erne) og/eller abonnementet, og må ikke benyttes af andre.

Betalingsbetingelser og fakturering
Priserne angives i danske kroner eksklusive moms.

Fakturabetaling er 8 dage netto fra fakturadato og gælder udelukkende dansk indregistrerede virksomheder.

Betales fakturaen ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato, og betales fakturaen fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på kr. 150,00.

Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Modulerne. Adgangen til Systemet kan kun åbnes igen, når betaling er modtaget, hvis. Chainindex ikke har ophævet aftalen forinden.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse i ChainIndex eller på tilsvarende elektronisk måde.

Aftalens ophør
Kunden kan i Systemet opsige Aftalen til ophør ved udgangen af den aktive aftaleperiode. 
Aftalen kan ikke opsiges for en allerede tegnet Aftales periode. Opsiges abonnementet ikke, betragtes det som forlænget med yderligere en periode. 
Benytter Kunden Systemet i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridig, kan Chainindex berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Annoncer og tilknyttet materiale
Chainindex forbeholder sig ret til uden videre at afvise og/eller fjerne alt moralsk og etisk anstødeligt materiale. 

Driftsstabilitet

Chainindex tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for den kontrol, som Chainindex besidder.  Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, ADSL-forbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. 

I ethvert tilfælde tilstræber Chainindex at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Vedligeholdelse
Det er nødvendigt for Chainindex periodisk at udbygge/udskifte teknisk udstyr og at foretage softwareopdateringer mv. for at sikre tilfredsstillende forhold for Kunden.

I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til Chainindex. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 22.00-06.00 dansk tid. I specielle situationer kan det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Chainindex uden for det anførte tidsrum.

Ændringer
Chainindex er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Systemet.

Prisstigninger
Eventuelle prisændringer aftales individuelt.

Rettigheder
Systemet og programmerne, der benyttes  i Chainindex er beskyttet ophavsretligt og tilhører fuldt og helt det Chanindex I/S. 
Chainindex kan overdrage rettigheder og forpligtelser efter denne aftale til trediemand uden forudgående samtykke hertil.

Ansvar
Chainindex er med de begrænsninger, der fremgår nedenfor, ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler for tab, men Chainindex kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Chainindex er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er eller bliver tilgængelige og/eller integreres med Systemet herunder bank feeds og –beregnere og kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem disse tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan Chainindex ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger.

Chianindex er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab.

Tavshedspligt og datasikkerhed
Chainindex behandler alene Kundens data efter dennes instruks og derfor ikke til egne, uvedkommende formål.

Chainindex har tavshedspligt om alle informationer, Chaindex måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre dette sker efter accept fra Kunden. 

Chainindex har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Systemet hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. 

Tvister
Enhver tvist, der udspringer af aftalen, skal anlægges ved Byretten i København som første instans og behandles efter dansk ret.

Kontaktoplysninger:
ChainIndex ApS
Strandborgvej 28, 8240 Risskov
Epost: [email protected]
CVR-nr.: 40516727

Få kædekontakt

En søgeprofil hos os er din genvej til danske og udenlandske franchisekæder.

Opret en profil nu på få minuter!

Opret SØGEPROFIL

Månedens mest besøgte annoncer

The brand Pinar is one of the most admired brands of door entrances in the world. It offers the the ..
Start dit eget rekrutteringsbureau - et gennemtestet koncept med gode muligheder for en høj indtjen..
7-Eleven en landsdækkende convenience kæde med tæt på 200 butikker fordelt i hele landet. 7-Elev..
BoConcept søger Multi Units franchisetager i Danmark. Spændende mulighed for at blive del af et ve..
Hos Sunset Boulevard bliver du en del af en ren dansk fast food kæde med stærke, danske værdier,..