EFF (European Franchise Fedration) som er den fælles organisation for franchiseforeninger i Europa har udviklet et etisk regelsæt, som er minimum krav til en franchisegiver, når franchisegiver rekrutterer franchisetagere til sit koncept. Reglerne er adopteret af de franchiseforeninger, der er medlemmer af EFF, og foreningerne skal varetage reglerne i forhold til sine medlemmer.
Regelsættet er i sin grundform også gældende i WFC (World Franchise Federation) som er den fælles globalke organisation for franchise foreninger over hele jorden.
 
Den officielle tekst:
Følgende kodeks for etisk franchising er vedtaget af Dansk Franchise Forening og er baseret på den kodeks, som er udviklet af Det Europæiske Franchise Forbund (The European Franchise Federation).
 
Etiske regler (Etisk kodeks for franchising)
 
Følgende kodeks for etisk franchising er vedtaget af Franchise Danmark og er baseret på den europæiske kodeks for franchising, som er udviklet af Det Europæiske Franchise Forbund (The European Franchise Federation).
 
1. Definition af franchising

Franchising er et system til markedsføring af varer og/eller serviceydelser og/eller teknologi, som er baseret på et tæt og vedvarende samarbejde mellem virksomheder, som er indbyrdes juridisk og økonomisk adskilte og uafhængige: Franchisegiveren og dennes individuelle franchisetagere, hvorved franchisegiveren overdrager til sine franchisetagere retten og forpligtelsen til at drive virksomhed i henhold til franchisegiverens koncept. Denne ret berettiger og forpligter den enkelte franchisetager til mod et direkte eller indirekte vederlag at anvende franchisegiverens forretningsnavn og/eller varemærke og/eller servicemærke, knowhow, forretningsmetoder, teknologi, processer, opskrifter og andre immaterielle rettigheder, alt sammen understøttet af en forpligtelse for franchisegiveren til at yde vedvarende forretningsmæssig og teknisk bistand, inden for rammerne og kontraktperioden i henhold til en skriftlig franchiseaftale, der med dette formål er indgået mellem parterne.
 
“Knowhow” betyder en samlet ikke-patenteret praktisk viden, som stammer fra franchisegiverens erfaringer og afprøvning, og som er hemmelig, væsentlig og identificeret.
 
“Hemmelig” betyder, at den pågældende knowhow som helhed eller i sin nøjagtige form og sammensætning ikke er almindeligt kendt eller let tilgængelig. Begrebet skal dog ikke forstås i snæver betydning på den måde, at hver enkelt bestanddel af den pågældende knowhow skal være fuldstændig ukendt eller utilgængelig uden for franchisegiverens virksomhed.
 
“Væsentlig” betyder, at den pågældende knowhow omfatter oplysninger, som er af betydning for salget af varer eller leveringen af serviceydelser til den endelige bruger og især for præsentation af varer til salg, forarbejdning af varer i forbindelse med levering af serviceydelser, metoder for kundebetjening samt administration og finansforvaltning. Denne knowhow skal være nyttig for franchisetageren og sætte denne i stand til på tidspunktet for aftalens indgåelse at forbedre sin konkurrencestilling, særligt ved at forbedre franchisetagerens præstationer eller hjælpe denne med at trænge ind på et nyt marked.
 
“Identificeret” betyder, at den pågældende knowhow skal være beskrevet på en tilstrækkeligt udtømmende måde, således at det kan efterprøves, om den opfylder hemmeligheds- og væsentlighedskriterierne. Beskrivelsen kan være indeholdt i franchiseaftalen eller et særskilt dokument eller være beskrevet på anden egnet måde.

  
2. Ledende Principper

2.1 Franchisegiveren er den, der har etableret franchisenetværket, som omfatter franchisegiveren og dennes enkelte franchisetagere. Franchisegiveren har pligt til at sikre franchisenetværket på lang sigt.

2.2 Franchisegiverens forpligtelser:

Franchisegiveren skal:

– I et rimeligt tidsrum med succes have drevet et forretningskoncept i mindst én pilotenhed forud for sin etablering af franchisenetværket,• eje eller råde over retten til at anvende netværkets forretningsnavn, varemærke og andet særligt kendetegn, • give franchisetageren indledende uddannelse og vedvarende forretningsmæssig og/eller teknisk bistand i hele aftalens løbetid.

2.3 Franchisetagerens forpligtelser:

Franchisetageren skal:

– Anvende hele sin arbejdsindsats på væksten af franchisevirksomheden og på at opretholde franchisenetværkets fælles identitet og omdømme, forsyne franchisegiveren med dokumenterbare driftsoplysninger til brug for effektiv driftskontrol, fornøden økonomisk rapportering til brug for ledelsesstyring, samt på franchisegiverens begæring og på rimelige tidspunkter at give franchisegiver eller dennes repræsentanter adgang til franchisetagers lokaler og bøger,

– undlade i og efter kontraktsperioden at afsløre over for tredjemand den knowhow, som franchisegiveren har stillet til rådighed.

2.4 Parternes fælles forpligtelser:

       –      Parterne skal i deres indbyrdes forhold udvise rimelig kontrakt-      
              mæssig adfærd (“fairness”).

– I tilfælde af misligholdelse fra franchisetagerens side, skal franchisegiveren afgive skriftlig advarsel og, hvor det er muligt, en rimelig frist til afhjælpning af misligholdelsen.

– Parterne bør søge at løse indbyrdes klager og anden uenighed med en positiv indstilling og, så vidt det rimeligvis er muligt, gennem dialog og direkte forhandling.

 
3. Rekruttering, annoncering og information

3.1 Annoncering efter franchisetagere må hverken være misvisende eller på
anden måde vildledende
 
3.2 Ethvert offentligt tilgængeligt rekrutterings- og annonceringsmateriale, der direkte eller indirekte henviser til mulige fremtidige resultater eller indtjening, som franchisetageren skal kunne forvente, skal være objektivt og ikke vildledende
 
3.3 For at en vordende franchisetager skal kunne indgå en franchiseaftale med fuld indsigt skal den pågældende have udleveret et eksemplar af denne kodeks og en fuldstændig og nøje beskrivelse af alle oplysninger, der er relevante for franchiseforholdet.
 
3.4 Hvis franchisegiveren over for en franchisetager kandidat anvender en
forkontrakt, skal følgende betingelser være opfyldt:

– forud for sin underskrift af nogen forkontrakt skal den vordende franchisetager skriftligt oplyses om formålet med kontrakten og om enhver form for vederlag, franchisetageren skal betale til franchisegiveren til dækning af dennes faktiske omkostninger i og vedrørende forkontraktperioden. Hvis der efterfølgende indgås franchisekontrakt, bør franchisegiveren tilbagebetale det pågældende vederlag til franchisetageren eller modregne det i sit eventuelle krav på franchisetagerens betaling af indtrædelsesafgift,

– forkontrakten skal angive sin kontraktperiode og indeholde opsigelsesbestemmelser,

– franchisegiveren kan stille krav om konkurrenceklausul og/eller hemmeligholdelses klausul til beskyttelse af sin knowhow og identitet.

 
4. Udvælgelse af franchisetagere

Franchisegiver bør alene udvælge franchisetagere, der efter en rimelig undersøgelse antages at være i besiddelse af den grundlæggende træning, uddannelse, personlige egenskaber og økonomiske ressourcer, som kræves for at drive den virksomhed, der udbydes i franchise.

 
5. Franchiseaftalen

5.1 Franchiseaftalen skal være i overensstemmelse med national lovgivning, EU lovgivning og disse etiske regler.

5.2 Aftalen skal afspejle de interesser, som deltagerne i franchisenetværket har i at beskytte franchisegiverens immaterielle rettigheder og i at opretholde den fælles identitet og omdømme af franchisenetværket. Alle aftaler og andre kontraktsmæssige forhold i forbindelse med franchiseforholdet skal foreligge skriftligt og være affattet på dansk eller engelsk. Underskrevne aftaler skal straks udleveres til franchisetageren.
 
5.3 Franchiseaftalen skal entydigt angive parternes respektive forpligtelser og ethvert andet vilkår af betydning for kontraktforholdet.

5.4 Franchiseaftalen skal som minimum indeholde følgende vilkår:

 • franchisegiverens rettigheder,
 • franchisetagerens rettigheder,
 • de varer og/eller serviceydelser, der er omfattet af franchisen,
 • franchisegiverens forpligtelser,
 • franchisetagerens forpligtelser,
 • de for franchisetageren gældende betalingsvilkår,
 • aftalens varighed, som skal være tilstrækkelig til, at franchisetageren kan afskrive den investering, som er specifik for franchisen,
 • vilkårene for eventuel forlængelse af aftalen,
 • vilkårene for franchisetagerens eventuelle ret til at afstå eller på anden måde overføre franchisevirksomheden samt franchisegiverens eventuelle forkøbsret i så henseende,
 • vilkårene for franchisetagerens ret til at anvende franchisegiverens særlige kendetegn, forretningsnavn, varemærke, servicemærke, butiksskiltning, logo eller andre former for identifikation,
 • franchisegiverens ret til at tilpasse systemet til nye eller ændrede metoder,
 • vilkårene for aftalens ophør,
 • vilkårene for omgående tilbagelevering ved aftalens ophør af ethvert materielt og immaterielt aktiv, der tilhører franchisegiveren eller tredjemand.

                                                           
6. De etiske regler i forhold til master-franchisesystemer

Disse etiske regler er gældende for retsforholdet mellem franchisegiveren og dennes enkelte franchisetagere og ligeledes for forholdet mellem en master-franchisetager og dennes franchisetagere. Reglerne er derimod ikke gældende for retsforholdet mellem franchisegiveren og dennes masterfranchisetagere. 

To top