Franchiseaftalen

Nedenfor er beskrevet nogle af de grundlæggende forhold, som altid er reguleret i franchiseaftalen. Der er udvalgt enkelte emner, og opremsningen er på ikke udtømmende for, hvad en franchiseaftale bør indeholde.

Rettigheden
Det mest elementære i franchiseforholdet er, at franchisetager har ret til at benytte franchisegivers navn og kendetegn samt drage nytte af dennes know-how. Franchisekontrakten skal derfor først og fremmest indeholde en ret for franchisetager til at benytte de nævnte rettigheder inden for nærmere bestemte vilkår. I den forbindelse vil det oftest være nødvendigt, at franchisegiver stiller en række uddannelses- og rådgivningsfaciliteter til rådighed, for at franchisetager kan få del i franchisegivers know-how.

Vederlaget
Som en modydelse aftales det, at franchisetager skal betale et vederlag til franchisegiver. Vederlaget består ofte i en engangsydelse ved start af franchiseforholdet og herefter løbende royalty-betaling, typisk en procentdel af omsætningen i franchisetagers virksomhed.

Forpligtelser
Det er vigtigt for den goodwill, der er tilknyttet franchisekonceptet, at der er ensartethed i markedsføringen og driften af de enkelte franchiseforretninger i franchisekæden. For at opretholde ensartetheden indeholder franchiseaftalen typisk bestemmelser, som regulerer, hvordan franchisetager kan/skal markedsføre forretningen, herunder retningslinjer for brug af franchisegivers navn og kendetegn. Derudover vil det ofte være nødvendigt med retningslinjer for åbningstider, varesortiment og uddannelse af personalet. Nogle franchiseaftaler giver desuden franchisetager ret og/eller pligt til at benytte franchisegiver til administration, bogføring, vareleverandør etc.

Ophør af franchisekontrakten
Udover det løbende forhold mellem franchisegiver og franchisetager vil franchisekontrakten også regulere ophøret af franchiseforholdet. Blandt andet hvor længe franchiseforholdet som udgangspunkt skal bestå, hvad der berettiger franchisegiver til at ophæve franchiseaftalen før tid og under hvilke omstændigheder, parterne kan blive forpligtet til at betale erstatning til hinanden.

I øvrigt
Af andre elementer som franchiseaftalen typisk berører, kan nævnes konkurrenceforhold, regulering af retten til at overdrage parternes forretninger, regler for budgetter og regnskab, fortrolighedsforpligtelser, forsikringspligt, tvistløsning m.v.

 

Hvis du har behov for juridisk rådgivning eller hjælp til at udvikle en franchise kontrakt, så kan du finde specialister indenfor området blandt de rådgivere vi I FranchiseHub har et samarbejde med. Se mere her

To top