Att bli del av en (frivillig) kedja
Om man som egen företagare avser bli del av en (frivillig) kedja är det viktigt att först göra sig en hel del överväganden. Dessa är av både juridisk och affärsmässig karaktär och i hög grad överlappande. 

Viktigt i det sammanhanget är att försäkra sig om att alla dokument, avtal och annat material gås igenom noga.

Företagaren bör förutom själva det skrivna avtalet be om att få ta del av också budgetar och bokföring från, eventuellt också kontakta, andra enskilda företag i kedjan för att på så vis kunna bedöma potentialen i att bli del av kedjan. Det ligger i allas intresse att det säkras att företagaren har det underlag som krävs för sin bedömning om huruvida denne önskar bli del av kedjan.

En nystartad kedjeenhet är i regel mycket beroende av sin geografiska placering. Företagaren bör därför överväga varifrån kedjeenheten ska drivas och om denne själv ska hyra lokaler eller om kedjan hyr ut eller erbjuder de lokaler som behövs. Ofta har kedjan en rad krav vad gäller placering, inredning mm. Om lokaler ska hyras är det avgörande att företagaren försäkrar sig om att också kunna lösas ut ur hyresavtalet inom en rimlig frist och under rimliga villkor. Vidare är det viktigt att vara uppmärksam på inredningskrav, inkl särskilt kostnader, eventuellt också vad gäller ändringar, förbättringar mm.

Aftalet mellan företagaren och kedjan bör som minimum innehålla upplysningar om företagarens rätt att använda kedjans namn och kännetecken, rätten att dra nytta av kedjans know-how och i vilken grad kedjan bistår med upplärning, bokföring, marknadsföring osv. På samma sätt bör avtalet fastställa vad företagaren ska betala för att tillhöra kedjan. Om betalningen är beroende av kedjeeenhetens omsättning kan betalningen eventuellt betingas av att enhetens omsättning överstiger en viss nivå. 

Dessutom är det viktigt at få inblick i kedjans ev policydokument liksom dess samarbetsavtal inom inköp, försäljning och tjänster och villkor gällande dessa.

Om samarbetet eller deltagandet i kedjan inte går som förväntat är det viktigt att avtalet reglerar på vilka sätt företagaren kan lämna kedjan. Det bör också regleras i avtalet i vilka situationer företagaren äger rätt att säga upp avtalet utan varsel och under vilka omständigheter parterna kan bli skyldiga att betala varandra ersättning. 

Om man avser att bli del av en kedja bör man också överväga om tillräcklig finansiering är på plats och om man har den förmåga och kan lägga in den arbetsinsats som deltagande i kedjan kräver och som avtalet med kedjan förpliktigar till.

Innan nystarten bör företagaren också överväga om kedjeenheten ska drivas som enskild firma eller som aktiebolag. Detta val beror i hög grad på individuella omständigheter rörande bl a skatt och personligt ansvar vilka självklart även rymmer ett antal hit hörande konsekvenser. På samma sätt bör man uppmärksamma om det ställs krav på personlig borgen eller annan särskild säkerhets uppställande vad gäller de ekonomiska förpliktelser som följer av samarbetet.

Det rekommenderas att budgetar och bokföring som utgör grundlag för deltagande i kedjan, förutom själva aftalet om deltagande i kedjan, gås igenom av professionella rådgivare (t ex advokat och revisor).

Köp av redan etablerad kedjeenhet
När en företagare köper en etablerad kedjeenhet uppstår ett ytterligare avtalsomständighet i jämförelse med den situation i vilken företagaren själv blir del av en kedja. Vid köp av en etablerad kedjeenhet uppstår som utgångspunkt: 1) ett avtal mellan köpare och säljare av kedjeenheten, och 2) ett avtal mellan köparen av kedjeenheten och själva kedjan. Därtill behöver i samband med köpet även ovan nämnda generella omständigheter och överväganden rörande nyföretagandet gås igenom och göras.


Vid köp av en kedjeenhet bör en köpare kräva att få ta del av säljarens bokföring rörande kedjeenheten för tiden innan försäljningen. Det kan då vara ändamålsenligt att parterna ingår ett hemlighetsavtal för att säkra hemlighållande kring informationer som delges i en sådan process.

Som köpare av en etablerad kedjeenhet ska man alltid noga gennemgå dokument och avtal innan köpavtal rörande etablerad kedjeenhet ingås och/eller rörande inträde i kedja. Det rekommenderas alltid att man söker nödvändigt bistånd från professionella rådgivare (t ex advokat och revisor) innan man ingår sådana avtal.

1) Aftalet mellan säljare och köpare av kedjeenheten.

Som köpare av en etablerad kedjeenhed är det som utgångspunkt tal om overlåtande av något ”begagnat”. Der kan finnas både för- och nackdelar med det. Därför bör det säkras att ”varans skick” undersöks så att senare obehagliga överraskningar undviks. Här bör man således vare uppmärksam på t ex overtagande av hyreskontrakt, varulager, kundunderlag, övertagande av medarbetare, säljarens fordringar på kunder osv. Ett sådant overlåtandeavtals struktur beror i hög grad på om det är tal om ett köp av behållningar eller köp av andelar i ett bolag. I det förra fallet köps kedjeenhetens behållningar styckevis, i det senare fallet däremot andelar.

Det är ofta avgörande att köparen av en etablerad kedjeenhet övertar kundunderlaget. Ofta är kundunderlaget knutet till enhetens fysiska placering, men också övertagande av kedjeenhetens telefonnummer, e-postadresser och hemsida samt kunddatabaser kan vare nödvändiga för att säkra att kundunderlaget konkret övertas. Rekommendationen är därutöver den att det avtalas att säljaren inte får påbörja någon konkurrerande rörelse i området.

Vidare bör köparen försäkra sig om att man också enligt uthyraren är berättigad att överta säljarens hyreskontrakt. Vid hyra av lokaler bör köparen av kedjeenheten försäkra sig om att köparen kan lösas från hyresavtalet med rimlig frist och på rimliga villkor.

Priset på alla behållningar som överlåtes (t ex inventarier, varulager, bilar, kundfordringar osv) bör fastslås i avtalet med säljaren. Köparen bör samtidigt försäkra sig om att andra inte har pant eller annan säkerhet i dessa behållningar.

Eventuella förpliktelser (t ex ingående i leasingavtal) som köparen av kedjeenheten övertar från säljaren bör klart regleras i avtalet mellan säljare och köpare av kedjeenheten. Det rekommenderas dessutom att säljaren håller köparen fri från förpliktelser som inte var kända för köparen på tidpunkten för köpet.

Vad gäller många av de överlåtna förpliktelserna ska det säkras att dessa över huvud taget kan överlåtas till köparen. I de allra flesta fall kräver ett sådant överlåtande av förpliktelser från säljare till köpare samtycke från den part som säljaren har ingått avtalet med.

Man bör också som köpare försäkra sig om at köpet av kedjeenheten inte får oavsedda skattemässiga konsekvenser.

2) Avtal mellan köpare av en kedjeenhet och själva kedjan

Under denna rubrik kan helt och hållet hänvisas till det ovan anförda gällande det att bli del av en kedja.

Här ska köparen av en kedjeenhet emellertid vara särskilt uppmärksam på att inträde kan göras även i avtalet med själva kedjan. Det är således viktigt att i denna situation ett överlåtande av kedjeenheten från säljare till köpare har accepterats. Samtidigt bör köparen försäkra sig om att kedjan inte har tillgodohavanden gentemot säljaren som efteråt kan avkrävas köparen.

To top