De enkelte forretninger i den frivillige kæde er ejet af en selvstændig forretningsdrivende, der ejer sin egen forrentning fuldt ud, men som har indgået samarbejde med en kæde af ligesindede.
 
Frivillige kæder er opbygget forskelligt. Nogle er opstået ved at en række forretningsdrivende i samme branche har etb leret en forening eller et selskab til typisk at forestå fælles indkøb og markedsføring. Andre er opstået ved, at en grossist eller fabrikant har tilbudt dele af sine forhandlere en kædeaftale, der givere den enkelte forhandler nogle indkøbs- og markedsføringsmæssige fordele.

Fordele
Fordelen ved at deltage i et kædesamarbejde er den støtte, som man kan få på kædekontoret og hos de andre forrretningsdrivende, som har en tilsvarende virksomhed i kæden, men naturligvis også de fordele, som samarbejdet tilbyder i form af f.eks. lavere indkøbspriser, fælles markedsføring, markedsoplysninger og statistik mv.

Ulemper
Ulemperne ved at drive virksomhed i en frivillig kæde er samarbejdet med de øvrige kædedeltagere. Samarbejde betyder, at man skal enes om de beslutninger, som kædekontoret efterfølgende skal føre ud i livet.

Generelt kan det siges, at et kædesamarbejde tilbyder et fundament, som er skabt af mennesker, der har arbejdet med området i lang tid, hvorfor det alt andet lige er forbundet med fordele, der gør det lettere at skabe en god forrentning i forhold til at skulle opbygge  alt fra bar bund.
 
Om at indgå i en frivillig kæde
Når man som erhvervsdrivende ønsker at blive en del af en (frivillig) kæde, er det vigtigt, at der forinden gøres en lang række overvejelser. Disse overvejelser er både af juridisk og kommerciel karakter og er i høj grad overlappende. En vigtig del i den forbindelse er at sikre, at alle dokumenter, aftaler og andet materiale gennemgås nøje.

Budgetter og regnskaber
Den erhvervsdrivende bør udover selve aftaledokumentet også bede om budgetter og regnskaber for andre forretninger i kæden, og eventuelt tage kontakt til enkelte forretninger i kæden, for at kunne vurdere potentialet i at blive en del af kæden. Det er i alles interesse, at det sikres, at den erhvervsdrivende har det fornødne grundlag til at vurdere, om denne ønsker at blive en del af kæden.

Lokalet og placeringen
En nystartet kædeenhed er oftest meget afhængig af den geografiske placering af kædeenheden. Den erhvervsdrivende bør derfor overveje, hvor kædeenheden skal drives fra, og om den erhvervsdrivende selv skal leje lokaler eller kæden fremlejer eller afstår de nødvendige forretningslokaler. Ofte vil kæden have en række krav til placering, indretning med videre. Ved leje af lokaler er det afgørende, at den erhvervsdrivende sikrer sig at kunne komme ud af lejemålet med en rimelig frist og på rimelige vilkår. Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på kravene til indretning, herunder især omkostninger hertil og eventuelle krav til ændringer, forbedringer med videre.

Kædeaftalen
Aftalen mellem den erhvervsdrivende og kæden bør som minimum indeholde oplysninger om den erhvervsdrivendes ret til at benytte kædens navn og kendetegn, samt drage nytte af dennes know-how og i hvilket omfang kæden bistår med oplæring, bogføring, markedsføring osv. Aftalen bør ligeledes fastsætte, hvad den erhvervsdrivende skal betale for at være en del af kæden. Hvis betalingen afhænger af kædeenhedens omsætning, kan betaling eventuelt betinges af, at kædeenhedens omsætningstal overstiger et bestemt niveau. 

Derudover er det vigtigt at få indsigt i kædens politikker, samt samarbejdsaftaler i relation til indkøb, salg, tjenesteydelser og vilkårene herfor.

Samarbejdets ophør
Hvis samarbejdet eller deltagelsen i kæden ikke går som forventet, er det vigtigt at aftalen regulerer, hvordan den erhvervsdrivende kan komme ud af kæden. Det bør også reguleres i aftalen, i hvilke situationer den erhvervsdrivende er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, og under hvilke omstændigheder parterne kan blive forpligtet til at betale erstatning til hinanden. 

Finansiering og selskabsform
Når man ønsker, at blive en del af en kæde, bør man også overveje om den fornødne finansiering er til stede, og om man har de evner og kan lægge den arbejdsindsats som deltagelse i kæden kræver, og som man forpligtes til ved aftale med kæden.

Forud for opstart som erhvervsdrivende bør man overveje, om kædeenheden skal drives personligt eller i selskabsform (for eksempel aktieselskab eller anpartsselskab). Valg af dette beror i høj grad på en række individuelle hensyn, herunder skat og hæftelse, og har naturligvis en række heraf afledte konsekvenser. På samme måde skal man være opmærksom på, om der stilles krav om personlig kaution eller anden særlig sikkerhedsstillelse for de økonomiske forpligtelser som følge af samarbejdet.

Rådgivning
Det må altid anbefales, at både de budgetter og regnskaber, der ligger til grund for deltagelse i kæden, og selve aftalen om deltagelse i kæden gennemgås af professionelle rådgivere (for eksempel advokater og revisorer).
  

To top